Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i
Rekreacji w Jarocinie

Wójt Gminy Jarocin ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Jarocinie z siedzibą 37-405 Jarocin 114

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
•    brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy  z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
•    wykształcenie wyższe;
•    co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
•    znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Kodeks Pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym;
•    stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku;
•    umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
•    prawo jazdy kat. B;
•    biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych.

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne kandydata:
•    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
•    predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, sportową, turystyczną i rekreacyjną oraz twórczością artystyczną;
•    kreatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

Wskazanie wymaganych dokumentów:
1) pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, która powinna zawierać:
a)    propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy,
b)    zakres współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie gminy,
c)    pozabudżetowe źródła finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie;
2) list motywacyjny z uzasadnieniem zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora;
3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe (osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”  z Krajowego Rejestru Karnego);
8) oświadczenie kandydata o braku  karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
9) kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
10) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
11) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
12) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zapytanie  o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie.”;
13) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Koncepcja, list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy i oświadczenia powinny zostać opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kwestionariusz osobowy, oświadczenia, klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej www. jarocin.bip.gmina.pl.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów. 

Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu jej działania. Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie powołania na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów wymaganych od kandydata
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie”  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy  w Jarocinie (Sekretariat – pokój nr 5) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
w terminie do dnia 20 marca 2019 roku do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje
1.    Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie będą dostępne w Urzędzie Gminy  w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.
2.    Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin.
3.    Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap: sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym,
II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
4.    Pisemnie powiadamia się kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych.
5.    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
6.    Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Budynku Urzędu Gminy w Jarocinie (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.jarocin.bip.gmina.pl).

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

 

 

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. Oświadczenia

3. Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-04 13:47:01 | Data modyfikacji: 2019-03-04 14:38:40.
Data wprowadzenia: 2019-03-04 13:47:01
Data modyfikacji: 2019-03-04 14:38:40
Opublikowane przez: Administrator
« powrót