Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do
oferty realizacji zadania publicznego pn.
„Budowa strefy aktywności lokalnej w
Domostawie”

Wójt Gminy Jarocin

OR.II.525.1-2.2020                                                                               Jarocin dn. 06.03.2020 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 04 marca 2020 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie
art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza  się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

 

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 16 kwietnia 2020 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty,
w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

                                                                      

W załączeniu:

- Oferta

- formularz uwag

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:01:13 | Data modyfikacji: 2020-03-06 12:07:37.
Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:01:13
Data modyfikacji: 2020-03-06 12:07:37
Opublikowane przez: Administrator
« powrót