Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 r.

 

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXVII.187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Wójt Gminy Jarocin
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu :

Zadanie nr 1
„Upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”
- 35 000 zł

Zadanie nr 2
„Upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”
- 53 000 zł

Zadanie nr 3
Świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin
- 25 000 zł

Ogółem na realizację wymienionych zadań publicznych w roku 2018 przeznacza się kwotę 113 000 zł

I Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie realizacji zadań i udzielenie dotacji odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817).
2. Dotacje udzielane będą na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym
w drodze konkursu.
3. Zleceniobiorca musi zabezpieczyć środki finansowych w wysokości minimum 1 % wartości całkowitych kosztów realizacji zadania.

II. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Z oferentem, który będzie realizował zadanie publiczne, podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy przyjętym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz 1300).

2. Realizacja zadań musi nastąpić w 2018 roku i obejmować okres od dnia podpisania umowy
do dnia określonego w umowie , jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.


3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację danego zadania,
2) sporządzania i składania sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania danego zadania w terminach określonych w umowie zgodnie ze wzorem umowy przyjętym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz 1300).
3) udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę pracownikowi, celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania

III Termin składania ofert:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz 1300) znajdujących się pod adresem: http://www.jarocin.bip.gmina.pl w zakładce „ogłoszenia’.
Druki można pobrać również w Urzędzie Gminy w Jarocinie, Jarocin 159, pok. Nr 5 (sekretariat).
3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4. Przygotowane oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Konkurs” oraz numerem i nazwą zadania, na które została złożona, w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr.5) do godz.15.00.
5. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
6. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Gminy w Jarocinie, a następnie przekazane komisji oceniającej, która ocenia je według kryteriów określonych w punkcie 5.
3. Po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Jarocin, który dokonuje wyboru oferty w formie zarządzenia.
4. Skład komisji oceniającej oraz zasady jej pracy określi odrębne zarządzenie Wójta Gminy Jarocin.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację - 50 pkt,
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego – 20 pkt,
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale których będzie zadanie realizowane - 10 pkt,
4) ocena udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania - 5 pkt.,
5) ocena wkładu osobowego i rzeczowego oraz pracy społecznej członków – 10 pkt,
6) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji które
w latach poprzednich realizowały zadania zlecone, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania środków – 5 pkt.

6. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyska największą ilość punktów.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
8. Wykaz podmiotów, wysokości przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jarocin i na stronie internetowej gminy Jarocin: www.jarocin .ug.pl

V. Zakres rzeczowy konkursu:

Zadanie nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”

1. Cel: rozwój i popularyzacja sportu, a szczególnie piłki nożnej wśród mieszkańców, propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

2. Działania: organizacja współzawodnictwa sportowego w tym uczestnictwa
w amatorskich, lokalnych, regionalnych jak też krajowych rozgrywkach piłki nożnej drużyn piłkarskich z miejscowości Jarocin, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

3. Zakres przedsięwzięcia:

- prowadzenie zajęć treningowych,
- organizowanie i udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach,
- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 35 000 zł.

5. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:

- honoraria sędziowskie,
- diety zawodników związane z rozgrywkami wyjazdowymi,
- ubezpieczenia zawodników i opłaty startowe,
- transport zawodników,
- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
- wydatki związane z przygotowaniem do rozgrywek boiska sportowego, wynajmem hali sportowej na treningi,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- zakup wody mineralnej,
- wynagrodzenia szkoleniowców.

6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:

- rok 2016: 33 500 zł
- rok 2017: 36 500 zł

 

Zadanie nr.2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”

1. Cel: rozwój i popularyzacja sportu, a szczególnie piłki nożnej wśród mieszkańców, propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

2. Działania: organizacja współzawodnictwa sportowego w tym uczestnictwa w amatorskich, lokalnych, regionalnych jak też krajowych rozgrywkach piłki nożnej drużyn piłkarskich z miejscowości Jarocin, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

3. Zakres przedsięwzięcia:

- prowadzenie zajęć treningowych,
- organizowanie i udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach,
- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 53 000 zł.

5. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:

- honoraria sędziowskie,
- diety zawodników związane z rozgrywkami wyjazdowymi,
- ubezpieczenia zawodników i opłaty startowe,
- transport zawodników,
- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
- wydatki związane z przygotowaniem do rozgrywek boiska sportowego, wynajmem hali sportowej na treningi,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- zakup wody mineralnej,
- wynagrodzenia szkoleniowców.

6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:

- rok 2016: 46 500 zł
- rok 2017: 48 500 zł

Zadanie nr 3
„Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin”

1. Cel: ochrona i promocja zdrowia.

2. Działanie: świadczenie usług pielęgnacyjnych, pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Jarocin.

3. Zakres przedsięwzięcia:
- świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjną
i usprawniającą ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
- działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną.
- świadczenie usług rehabilitacyjnych w stacjonarnych placówkach na terenie gminy Jarocin.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.

5. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:

- etaty personelu i pochodne,
- koszty utrzymania taboru, niezbędnego do realizacji zadania
- koszty mediów,
- koszty leków, środków medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,

6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:

- rok 2016: 25 000 zł
- rok 2017: 25 000 zł

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak


Do pobrania:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:54:50 | Data modyfikacji: 2018-02-01 12:56:43.
Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:54:50
Data modyfikacji: 2018-02-01 12:56:43
Opublikowane przez: Administrator
« powrót