OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW na członków
komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego

Jarocin dnia 12.02.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), oraz na podstawie rozdz. XII pkt.1, ppkt.2), lit. b) Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
Wójt Gminy Jarocin
ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin w 2018 r.
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ww. ustawy.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie w 2018r;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionego w art. 3 ust.3 w/w ustawy mogą zgłosić do komisji tylko 1 kandydata.
5. Ostateczny skład komisji zostanie powołany przez Wójta Gminy Jarocin w drodze zarządzenia.
6. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art.15 ust.2da ustawy Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.
7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych, Komisja Konkursowa ,zgodnie z art.15 ust.2da ustawy działać będzie bez ich udziału.
8. Zadania Komisji Konkursowej:

 

Przedmiotem pracy Komisji jest:
a) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.
b) przygotowanie stosownej dokumentacji.
Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.
9. Wzór formularza zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do ogłoszenia.
10. Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie , należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Jarocin (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”, w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.
Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru czy ewidencji .

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Załącznik nr.1 do ogłoszenia o naborze kandydatów, Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze kandydatów

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-12 23:04:03 | Data modyfikacji: 2018-02-12 23:08:57.
Data wprowadzenia: 2018-02-12 23:04:03
Data modyfikacji: 2018-02-12 23:08:57
Opublikowane przez: Administrator
« powrót