Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i
opłat w Referacie Finansowym

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 323.2018
Wójta Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2018 r.


Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i opłat
w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy w Jarocinie z siedzibą 37-405 Jarocin 159


Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, podatki, administracja;
• znajomość przepisów następujących ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, Ordynacja podatkowa, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o księgach wieczystych i hipotece;
• umiejętności analityczne;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej.

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień na stanowisku należy w szczególności:
1) Prowadzenie księgowości następujących zobowiązań pieniężnych: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatków lokalnych, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Kontrola terminowości wpłat poszczególnych podatków i opłat, wysyłanie upomnień za zaległe podatki i opłaty, kierowanie tytułów do egzekucji należności do Urzędu Skarbowego.
3) Wnioskowanie o założenie hipoteki przymusowej oraz aktualizację wpisów.
4) Rozliczanie wpłat podatków i opłat zainkasowanych przez sołtysów.
5) Wydawanie i rejestracja zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.
6) Prowadzenie spraw związanych z umorzeniami podatku od środków transportowych i przygotowanie sprawozdań o skutkach zastosowanych ulg i umorzeń tego podatku, prowadzenie ewidencji środków transportowych.
7) Obsługa programu komputerowego windykacja podatkowa i gospodarka odpadami.
8) Współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków, opłat i zaświadczeń w zakresie prowadzenia egzekucji wymiaru podatków, wysokości i terminów płatności zobowiązań pieniężnych.
9) Przygotowanie corocznych zmian w projektach uchwał dotyczących ustalania wysokości podatku od środków transportowych.
10) Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych na stanowisku.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, I piętro (bez możliwości korzystania z windy i podjazdu). Praca biurowa w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych oraz kontakt z interesantami. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Jarocinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Wskazanie wymaganych dokumentów

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz kwestionariusza osobowego (według załączonego wzoru) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) – jeżeli dotyczy;
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do lekarza medycyny pracy).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i opłat” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie (Sekretariat – pokój nr 5) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Pisemnie powiadamia się kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Gminy w Jarocinie (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.jarocin.bip.gmina.pl).

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:13:15 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:14:22.
Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:13:15
Data modyfikacji: 2018-04-09 13:14:22
Opublikowane przez: Administrator
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl