Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze do spraw ochrony środowiska,
rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami w
Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Mieniem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 329.2018
Wójta Gminy Jarocin z dnia 17 kwietnia 2018 r.


Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami
w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
Urzędu Gminy w Jarocinie z siedzibą 37-405 Jarocin 159


Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: ochrona środowiska,
• znajomość przepisów następujących ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej.

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień na stanowisku należy w szczególności:
1) Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w szczególności ustalanie i rozliczanie opłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
2) Realizacja zadań wynikających dla gminy z ustawy prawo łowieckie i w zakresie ochrona roślin.
3) Prowadzenie spraw przynależnych gminie z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz spraw z zakresu rolnictwa i ustawy o ochronie zwierząt, w tym współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie zapobiegania i ewentualnego łagodzenia skutków zachorowań i zgonów zwierząt na choroby zakaźne.
4) Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, tj. za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z obiektów, samochodów i urządzeń będących własnością Gminy Jarocin.
5) Współudział w tworzeniu programu ochrony środowiska, planu gospodarki odpadami oraz innych dokumentów w tym zakresie opracowywanych przez samorząd gminny.
6) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i rekultywacji, gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym rejestru działalności regulowanej.
7) Przygotowanie dla Rady Gminy i jej organów informacji, analiz, ocen z zakresu załatwianych na stanowisku spraw.
8) Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego teczek rzeczowych i rejestrów prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy.
9) Wydawanie decyzji dotyczących zgody na gromadzenie odpadów oraz wykonywanie innych zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach.
10) Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz pomników przyrody.
11) Uczestnictwo w kontrolach dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i utrzymania czystości i porządku w gminie.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, parter (bez możliwości korzystania z podjazdu). Praca biurowa w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych oraz kontakt z interesantami. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Jarocinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Wskazanie wymaganych dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz kwestionariusza osobowego (według załączonego wzoru) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) – jeżeli dotyczy;
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do lekarza medycyny pracy);
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie (Sekretariat – pokój nr 5) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Pisemnie powiadamia się kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Gminy w Jarocinie (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.jarocin.bip.gmina.pl).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:56:56.
Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:56:56
Opublikowane przez: Administrator
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl