OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Wójt Gminy Jarocin w okresie od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. zarządza na terenie Gminy Jarocin przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok na stronie internetowej gminy Jarocin : www.jarocin.ug.pl, oraz przyjmowanie uwag do projektu Programu za pomocą formularza uwag na piśmie w formie: e-mailowej na adres: jarocin@kki.pl oraz w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie w terminie od 06 listopada 2018 r. do 15 listopada 2018 r.
Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu” udostępniona zostanie niezwłocznie po przeprowadzonych konsultacjach na stronie internetowej Gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl .
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
Załączniki:

1. Projekt Programu

2. Formularz uwag

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:05:21 | Data modyfikacji: 2018-11-06 11:11:07.
Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:05:21
Data modyfikacji: 2018-11-06 11:11:07
Opublikowane przez: Administrator
« powrót