Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w
2023 r.

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych, w formie wsparcia.


Termin składania ofert upływa 14 lutego 2023 r. o godz. 15.00.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2023 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego oraz numerem i nazwą zadania” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.


W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.


Do pobrania:

Zarządzenie Nr 492.2023 Wójta Gminy Jarocin z dnia 24 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie - Zał. do zarządzenia

Wzór oferty

Klauzula RODO

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-24 13:01:36 | Data modyfikacji: 2023-01-24 13:23:16.
Data wprowadzenia: 2023-01-24 13:01:36
Data modyfikacji: 2023-01-24 13:23:16
Opublikowane przez: Administrator
« powrót