Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała nr XXIX.217.2017

Uchwała nr XXVIII.202.2017

Uchwała nr XXVIII.201.2017

Uchwała nr XXVIII.200.2017

Uchwała nr XXVIII.199.2017

Uchwała nr XXVIII.198.2017

Uchwała nr XXIV.172.2017

Uchwała nr XXIV.171.2017

Uchwała nr IV/29/2003

Uchwała nr XIX/142/97

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:16:37 | Data modyfikacji: 2020-09-15 10:38:04.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jarocin

Tekst uwarunkowania

Tekst kierunki

Plansza uwarunkowania

Plansza kierunki

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2018-10-15 12:46:31 | Data modyfikacji: 2018-10-15 13:23:27.
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego
wglądu projektów mpzp wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko

Jarocin, 09 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAROCIN


w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
2. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.37.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Majdan Jarociński);
3. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.38.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą nr XV.97.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 maja 2016 r., dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Przymiarki) oraz w miejscowości Majdan Golczański (części Knieja i Biedaczów);
4. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.39.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Majdan Golczański (część Załomy Majdańskie);
5. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.40.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w miejscowości Mostki (część Podpory);
6. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.41.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Szyperki.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z ww. Uchwałami Rady Gminy w Jarocinie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone w dniach od 17 października 2017r. do 07 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy Jarocin: www.jarocin.bip.gmina.pl (zakładka: planowanie przestrzenne).
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 02 listopada 2017 r. w budynku remizy strażackiej w Jarocinie (budynek nr 150) I piętro:
1. o godz. 11.30 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Szyperki;
2. o godz. 12.00 projekt mpzp dla działki położonej w miejscowości Mostki (część Podpory);
3. o godz. 12.30 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Majdan Golczański
(część Załomy Majdańskie);
4. o godz. 13.15 projekt mpzp obejmujący obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
5. o godz. 14.00 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Majdan Jarociński);
6. o godz. 15.00 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Przymiarki) oraz w miejscowości Majdan Golczański (części Knieja i Biedaczów);
Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jarocin, osobiście w Urzędzie Gminy Jarocin, pocztą na adres: Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, ustnie do protokołu w pok. nr 4 Urzędu Gminy Jarocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: jarocin@kki.pl.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jarocin.


Wójt Gminy Jarocin

Załączniki:

 

 

Projekt mpzp Jarocin - Gilówka

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Majdan Jarociński

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Jarocin i Majdan Golczański

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Załomy Majdańske

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Mostki Podpory

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Szyperki

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-09 07:58:25 | Data modyfikacji: 2017-10-17 09:16:47.
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego
wglądu projektów mpzp wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko

Jarocin, 10 kwiecień 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAROCIN
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
2. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.42.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą nr XV.98.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 maja 2016 r., obejmujący obszar działek położonych w miejscowości Domostawa;
3. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.43.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek położonych w sołectwie Kutyły.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz w związku z ww. Uchwałami Rady Gminy w Jarocinie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone w dniach od 18 kwietnia 2017r. do 9 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy Jarocin: www.jarocin.bip.gmina.pl (zakładka: planowanie przestrzenne).
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 8 maja 2017 r. w budynku remizy strażackiej w Jarocinie (budynek nr 150) I piętro:
1. o godz. 13.00 projekt mpzp obejmujący obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
2. o godz. 14.00 projekt mpzp obejmujący obszar działek położonych w miejscowości Domostawa;
3. o godz. 15.00 projekt mpzp obejmujący obszar działek położonych w sołectwie Kutyły.
Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2017 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jarocin, osobiście w Urzędzie Gminy Jarocin, pocztą na adres: Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, ustnie do protokołu w pok. nr 4 Urzędu Gminy Jarocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: jarocin@kki.pl.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jarocin.

Wójt Gminy Jarocin

                                                                                                                                                                                     Zbigniew Walczak

Projekt mpzp Jarocin

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Domostawa

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Kutyły

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2017-04-10 08:59:37 | Data modyfikacji: 2017-04-18 12:56:14.
Data wprowadzenia: 2017-04-10 08:59:37
Data modyfikacji: 2017-04-18 12:56:14
Opublikowane przez: Marzena Olszówka