Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego
wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko

 

 

Jarocin, dnia 13 stycznia 2023 r.
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAROCIN


w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


    Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XXX.209.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
    Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
23 stycznia 2023 r. do 13 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin pod adresem: www.jarocin.bip.gmina.pl (zakładka: planowanie przestrzenne).
    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie I zmiany Studium odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku remizy strażackiej w Jarocinie (budynek nr 150) I piętro.
    Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych. Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt I zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
     Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 8 marca 2023 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jarocin, osobiście w Urzędzie Gminy Jarocin, pocztą na adres: Urząd Gminy Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jarocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 1797) na adres: molszowka@gminajarocin.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jarocin.


Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

Klauzula informacyjna:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin reprezentowana przez Wójta Gminy Jarocin                          z siedzibą: Jarocin 159, 37-405 Jarocin.
2.    Kontakt do Inspektora ochrony danych: inspektordanych@gminajarocin.pl" target=_new>target="_new">inspektordanych@gminajarocin.pl - tel. 158713141 lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych: Jarocin 159, 37-405 Jarocin.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
4.    Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5.    Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.    Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
7.    Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8.    Dane osobowe nie będą profilowane.
9.    Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Projekt I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tekst uwarunkowania

Tekst kierunki

Rysunek uwarunkowania

Rysunek kierunki

Prognoza oddziaływania na środowisko

Analiza potrzeb i możliwości rozwoju

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:03:40 | Data modyfikacji: 2023-01-23 09:21:28.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin oraz
przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dotyczącej tejże zmiany

 

 

                                                                                                                                                     Jarocin, dnia 6 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAROCIN


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tejże zmiany


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jarocin Uchwały Nr XXX.209.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin.


Szczegółowe granice obszarów objętych zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin przedstawiają załączniki graficzne do ww. uchwały dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Jarocin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarocin pod adresem target=_new>http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=346.


Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.


Dokumentacja sprawy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i Urzędzie Gminy Jarocin: Jarocin 159 (pok. nr 4), 37-405 Jarocin, i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.


Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Jarocin, pocztą na adres: Jarocin 159, 37-405 Jarocin, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jarocin (pok. nr 4) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797) na adres: molszowka@gminajarocin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jarocin.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Jarocin
    Klauzula informacyjna:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin reprezentowana przez Wójta Gminy Jarocin                           z siedzibą: Jarocin 159, 37-405 Jarocin.
2.    Kontakt do Inspektora ochrony danych: inspektordanych@gminajarocin.pl, tel. 158713141 lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych: Jarocin 159, 37-405 Jarocin.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
4.    Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5.    Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.    Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
7.    Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8.    Dane osobowe nie będą profilowane.
9.    Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:03:05 | Data modyfikacji: 2022-05-06 13:21:31.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała nr XXIX.217.2017

Uchwała nr XXVIII.202.2017

Uchwała nr XXVIII.201.2017

Uchwała nr XXVIII.200.2017

Uchwała nr XXVIII.199.2017

Uchwała nr XXVIII.198.2017

Uchwała nr XXIV.172.2017

Uchwała nr XXIV.171.2017

Uchwała nr IV/29/2003

Uchwała nr XIX/142/97

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:16:37 | Data modyfikacji: 2020-09-15 10:38:04.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jarocin

Tekst uwarunkowania

Tekst kierunki

Plansza uwarunkowania

Plansza kierunki

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2018-10-15 12:46:31 | Data modyfikacji: 2018-10-15 13:23:27.
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego
wglądu projektów mpzp wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko

Jarocin, 09 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAROCIN


w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
2. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.37.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Majdan Jarociński);
3. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.38.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą nr XV.97.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 maja 2016 r., dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Przymiarki) oraz w miejscowości Majdan Golczański (części Knieja i Biedaczów);
4. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.39.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Majdan Golczański (część Załomy Majdańskie);
5. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.40.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w miejscowości Mostki (część Podpory);
6. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.41.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Szyperki.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z ww. Uchwałami Rady Gminy w Jarocinie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone w dniach od 17 października 2017r. do 07 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy Jarocin: www.jarocin.bip.gmina.pl (zakładka: planowanie przestrzenne).
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 02 listopada 2017 r. w budynku remizy strażackiej w Jarocinie (budynek nr 150) I piętro:
1. o godz. 11.30 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Szyperki;
2. o godz. 12.00 projekt mpzp dla działki położonej w miejscowości Mostki (część Podpory);
3. o godz. 12.30 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Majdan Golczański
(część Załomy Majdańskie);
4. o godz. 13.15 projekt mpzp obejmujący obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
5. o godz. 14.00 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Majdan Jarociński);
6. o godz. 15.00 projekt mpzp dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Przymiarki) oraz w miejscowości Majdan Golczański (części Knieja i Biedaczów);
Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jarocin, osobiście w Urzędzie Gminy Jarocin, pocztą na adres: Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, ustnie do protokołu w pok. nr 4 Urzędu Gminy Jarocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: jarocin@kki.pl.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jarocin.


Wójt Gminy Jarocin

Załączniki:

 

 

Projekt mpzp Jarocin - Gilówka

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Majdan Jarociński

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Jarocin i Majdan Golczański

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Załomy Majdańske

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Mostki Podpory

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Szyperki

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-09 07:58:25 | Data modyfikacji: 2017-10-17 09:16:47.
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego
wglądu projektów mpzp wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko

Jarocin, 10 kwiecień 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAROCIN
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
2. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.42.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą nr XV.98.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 maja 2016 r., obejmujący obszar działek położonych w miejscowości Domostawa;
3. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.43.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek położonych w sołectwie Kutyły.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz w związku z ww. Uchwałami Rady Gminy w Jarocinie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone w dniach od 18 kwietnia 2017r. do 9 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy Jarocin: www.jarocin.bip.gmina.pl (zakładka: planowanie przestrzenne).
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 8 maja 2017 r. w budynku remizy strażackiej w Jarocinie (budynek nr 150) I piętro:
1. o godz. 13.00 projekt mpzp obejmujący obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
2. o godz. 14.00 projekt mpzp obejmujący obszar działek położonych w miejscowości Domostawa;
3. o godz. 15.00 projekt mpzp obejmujący obszar działek położonych w sołectwie Kutyły.
Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2017 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jarocin, osobiście w Urzędzie Gminy Jarocin, pocztą na adres: Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, ustnie do protokołu w pok. nr 4 Urzędu Gminy Jarocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: jarocin@kki.pl.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jarocin.

Wójt Gminy Jarocin

                                                                                                                                                                                     Zbigniew Walczak

Projekt mpzp Jarocin

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Domostawa

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt mpzp Kutyły

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2017-04-10 08:59:37 | Data modyfikacji: 2017-04-18 12:56:14.
Data wprowadzenia: 2017-04-10 08:59:37
Data modyfikacji: 2017-04-18 12:56:14
Opublikowane przez: Marzena Olszówka