Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie Udostępnianie informacji o środowisku
i jego ochronie

Wszystkie organy administracji są zobowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku

i jego ochronie. Dotyczy to także podmiotów, które są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.), każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Prawo dostępu do informacji o środowisku zagwarantowane prawem dotyczy każdej osoby fizycznej
i prawnej, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania lub siedziby.

Informacje o środowisku udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego. Udostępnianie niniejszych informacji jest bezpłatne w przypadku gdy przekazanie informacji następuje ustnie
oraz gdy informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie i są przeglądane
w siedzibie organu administracji. Udostępnianie informacji jest także odpłatne gdy informacje wymagają wyszukania, sporządzone zostaną kopie dokumentów lub danych, nastąpi przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektronicznie na płytę CD ). Stawski opłat za udzielanie informacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U 2010r. poz. 1415).

Poza udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie na wniosek osoby zainteresowanej, informacje upowszechniane są na stronie internetowej organu administracji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Udostępniany tu jest Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.

Gmina Jarocin prowadzi Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej za pośrednictwem Centrum Informacji o Środowisku – Ekoportal.

Poniżej udostępniamy państwu linki do Publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierający spis i teść tzw. Kart informacyjnych dla różnego rodzaju dokumentów.

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://wykaz.ekoportal.pl

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:12:49 | Data modyfikacji: 2017-04-18 14:08:27.
Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:12:49
Data modyfikacji: 2017-04-18 14:08:27
Opublikowane przez: Administrator