Zarządzenie Nr 82.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr
2 w Domostawie
 Zarządzenie Nr 82.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 2 w Domostawie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-08-31 07:29:57.
Zarządzenie Nr 80.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do
spraw referendum
 Zarządzenie Nr 80.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-08-31 07:29:14.
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych
Komisji ds. Referendum powołanych do
przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Informuje się, że w dniu 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w remizie strażackiej w Jarocinie odbędą się pierwsze posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-08-12 14:53:34.
Zarządzenie Nr 72.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 12 sierpnia 2015 r.
 Zarządzenie Nr 72.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-08-12 12:28:58.
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Jarocin z dnia 7
sierpnia 2015 r.

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 6 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji informuje się, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Jarocin, Jarocin 159 w pokoju Nr 4 odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. :

1) Obwodowa Komisja ds.referendum Nr 1 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
2) Obwodowa Komisja ds.referendum Nr 2 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
3) Obwodowa Komisja ds.referendum Nr 3 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
4) Obwodowa Komisja ds.referendum Nr 4 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
5) Obwodowa Komisja ds.referendum Nr 5 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
6) Obwodowa Komisja ds.referendum Nr 6 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
7) Obwodowa Komisja ds.referendum Nr 7 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów.

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-08-10 11:35:42 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:39:23.
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów
do obwodowych komisji do spraw referendum
powoływanych na terenie miasta Rzeszowa w
referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na
dzień 6 września 2015 r.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum, należy zwrócić się do podmiotów uprawnionych, którymi są:

1) partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:

a) samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,

b) wchodziła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów;

2) klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zrzeszały odpowiednio posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy wyborców, a posłowie lub senatorowie ci stanowili więcej niż połowę składu tych klubów;

3) stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która spełnia następujące warunki:

a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum,

b) obszar jej działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych;

4) fundacja, która spełnia warunki określone w pkt 3 lit. a i c.

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów dostępny będzie na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej po linkiem: (http://referendum2015.pkw.gov.pl/328_Podmioty_uprawnione)

Podmiot uprawniony może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszeń dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z z 2003 r. Nr 74, poz.671, z późn. zm.)

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum upływa w dniu 7 sierpnia 2015 r. (do godz. 15.00).

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum przyjmowane są w  Urzędzie Gminy w Jarocinie, parter, pokój nr 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 15 8713 141 wew. 25

Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318).

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnia podmiotu uprawnionego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownia urzędu gminy, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji do spraw referendum następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione (lub upoważnione przez nie osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Wójta Gminy spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w obwodach odrębnych - spośród pracowników szpitali, zakładów pomocy społecznej, zakładów karnych lub aresztów śledczych.

W przypadku zgłoszenia do obwodowej komisji liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład, skład osobowy komisji referendalnej ustala się w drodze publicznego losowania.
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy.

Kandydatem na członka obwodowej komisji do spraw referendum, zgłaszaym przez uprawniony podmiot może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców gminy Jarocin, która ponadto:

jest obywatelem polskim;
najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Obwodowe komisje do spraw referendum powołuje spośród wyborców Wójt Gminy Jarocin, najpóźniej w dniu 16 sierpnia br.

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-30 11:52:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 14
lipca 2015 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 14 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum ( Dz. U. z 2015 r., poz. 318)

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-16 07:57:31 | Data modyfikacji: 2015-07-23 11:50:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 25
czerwca 2015 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów referendalnych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-02 10:33:18.
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:18:49.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych za granicą i na
polskich statkach morskich, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:14:57.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:14:15.
Informacja dotycząca formy składania wniosków
dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu
osób uprawnionych do udziału w referendum) w
wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru
głosowania korespondencyjnego, głosowania przez
pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie
do głosowania.
 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:13:26.
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu
ogólnokrajowego referendum
 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:11:55.
Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:11:55
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko