Rejestr instytucji kultury, których organizatorem
jest Gmina Jarocin

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Jarocin
Typ: Rejestr
Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Jarocin
Komórka organizacyjna: Referat Organizacyjny
Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jarocin prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jarocin:
1. Rejestr instytucji kultury prowadzi:
Referat Organizacyjny
Urzędu Gminy w Jarocinie
37-405 Jarocin 159
tel. +48 (15) 8713141
2. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Jarocinie :
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu nr.: 77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Do pobrania:

 

Rejestr instytucji kultury - stan na dzień 01.04.2015

Księga rejestrowa GOKSTiR nr. rej. 4

WNIOSEK o odpis z rejestru instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:40:10 | Data modyfikacji: 2019-05-16 14:43:10.
Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:40:10
Data modyfikacji: 2019-05-16 14:43:10
Opublikowane przez: Administrator