Zamówienia o wartości do 30.000 euro

Zamówienia o wartości do 30.000 euro

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - zakup i dostawę
nowego samochodu osobowego służbowego dla gminy
Jarocin


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 05.12.2017r. na zakup i dostawę nowego samochodu osobowego służbowego dla gminy Jarocin dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamówienie zostało udzielone Dostawcy:
NISSAN AUTONIX S.J. Autoryzowany Dealer Al. Rejtana 67, 35-959 Rzeszów za kwotę 79 900,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 3 – ech oferentów oraz zamieszczenia na stronie internetowej www.jarocin.bip.gmina.pl do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta.

Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym a zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-11 14:30:34.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn. "Zakup i dostawa
nowego samochodu osobowego służbowego dla Gminy
Jarocin"

Jarocin, dnia 05.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000euro

Podstawa prawna: art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jarocin
37-405 Jarocin 159
Tel. 15 8713141, fax 15 8713138
e-mail: jarocin@kki.pl


NIP: 602-00-18-288, REGON: 8304093399

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu osobowego służbowego dla Gminy Jarocin.
Kod CPV zamówienia 34110000- 1 samochody osobowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Rok produkcji –2017, fabrycznie nowy
• Liczba miejsc - 5
• Typ nadwozia - pięciodrzwiowe, typu SUV, CROSSOVER
• Silnik – benzynowy, benzyna/lpg
• Pojemność skokowa min.1600 max 2000 cm3
• Moc silnika – min. 160 KM
• Norma emisji spalin – min. EURO 6
• Skrzynia biegów 6-b. manualna
• Napęd przedni
• Prześwit – min. 18 cm
• Centralny zamek sterowany pilotem
• Immobilizer
• ABS + EBD
• ESP
• 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe)
• Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem
• System wspomagania ruszania pod górę z funkcją Auto Hold
• Elektryczny hamulec postojowy
• System pomiaru ciśnienia w oponach
• Koło zapasowe dojazdowe
• System audio z radiem/CD, MP3,AUX, USB i iPod, Bluetooth
• 6 głośników
• Zderzaki w kolorze nadwozia
• 17 ‘’ felgi ze stopów metali lekkich
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Tylne światła w technologii LED
• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłowym
• Przednie lampy przeciwmgielne
• Przednie i tylne szyby elektrycznie regulowane
• Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
• Wspomaganie kierownicy
• Tempomat z ograniczeniem prędkości
• System Start/Stop
• Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie
• Automatycznie składane lusterka
• Automatyczne wycieraczki i czujnik deszczu
• Ogrzewana szyba przednia
• Podgrzewane siedzenia
• Lakier – metalik kolor srebrny
• Apteczka, Trójkąt Odblaskowy, Gaśnica,
• Gwarancja min. 3 lata

2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, nie może znajdować się w większej odległości niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
2) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy przekazania/odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4) Wymagany okres gwarancji – minimum 3 lata.

3. Termin i miejsce realizacji.

1) Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do dnia 28.12.2017r.
2) Odbiór samochodu w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości większej niż 100 km do siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

1) Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – załącznik nr 1
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

5.Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium – cena 100%

6.Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
4) Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6) Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11.12.2017r. do godz. 10:00 w formie pisemnej ( osobiście, pocztą, przesyła kurierską) na adres Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159 – na kopercie należy umieścić napis:

„ Oferta – zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego” – nie otwierać przed 11.12.2017r. godz. 10:15

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Jarocinie pokój nr 6.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.

8. Informacje dodatkowe.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Andrzej Kata – 15 8713141, e-mail zastepcawojta@wp.pl

10. Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:45:52 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:16:21.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na
zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017”

Jarocin, dnia 28.04.2017 r.


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Gmina Jarocin informuje, że na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017” w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

1. Paź Bogusław AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów – cena brutto 27 914,85 zł;
2. ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy – cena brutto 29 894,05 zł;
3. PHUP „EURO-GAZ’” Sp. j., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny – cena brutto 31 246,74 zł;
4. P.P.H.U. „eko-grunt” Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała – cena brutto 39 228,95 zł;
5. Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wacław Ostrowski, Wyżnica - Kolonia 94, 23-251 Dzierzkowice – cena brutto 25 711,35 zł;
6. BHZ Modbut W. Laskowski, A. Laskowska, Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem – cena brutto 25 794,18 zł.

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano:
Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wacław Ostrowski, Wyżnica - Kolonia 94, 23-251 Dzierzkowice – cena brutto 25 711,35 zł.

 

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:40:18 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:16:21.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadnie pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Jarocin w roku 2017”

Jarocin, 20.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin
w roku 2017”

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
NIP: 602 00 18 288

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w zakres którego wchodzi:
- demontaż pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie gminy Jarocin, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 52,38 Mg,
- załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Jarocin w ilości 8,55 Mg.
2. Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.
3. Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.
4. Demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.
5. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.
6. Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Ważenie odbieranych płyt azbestowo – cementowych ma odbywać się w obecności: oddającego eternit, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół.
8. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów, protokołów odbioru eternitu od osób uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.
9. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykonawca poniesie koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.
11. Niniejsze zamówienie będzie współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do dnia 29.09.2017 r.

IV. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta w formie pisemnej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania – należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób: elektronicznie w formie podpisanego skanu na adres inwestycjejarocin@wp.pl lub listownie z dopiskiem na kopercie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017” (Urząd Gminy w Jarocinie,
Jarocin 159, 37-405 Jarocin) do dnia 28.04.2017 r. do godz. 10:00.

V. DOKUMENTY, WYMAGANE OD WYKONAWCY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:
- uprawnienia do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych lub oświadczenie że ma w/w zezwolenie,
- umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę.

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, PODPISANIE UMOWY
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – elektronicznie lub listownie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
- podmiot finansujący niniejsze zamówienie odstąpił od przyznania dotacji.
Szczegółowych informacji udziela: Justyna Kubasiewicz, tel. 15/8713141 wew. 28.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty.

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:52:33 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:16:21.
Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:52:33
Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl