ZARZĄDZENIE NR 198.2020 WÓJTA GMINY JAROCIN z
dnia 18 września 2020 r.

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Jarocinie

 ZARZĄDZENIE NR 198.2020 WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 18 września 2020 r.w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2020-10-06 11:31:45 | Data modyfikacji: 2020-10-06 11:34:04.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 139.2020

Z A R Z Ą D Z E N I E NR  139.2020

Wójta Gminy Jarocin

z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy
w Jarocinie Nr. XI.81.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.,  zarządza się co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się  dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, Nr KRS: 0000154063, z pominięciem otwartego konkursu ofert, dotację w wysokości  10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: Budowa strefy aktywności lokalnej
w Domostawie
”,
zaplanowanego do realizacji w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia
5 czerwca 2020 r.

 

§ 2

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru, opublikowanego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz.U.2018, poz. 2057).

 

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jarocinie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         

                                                                                              Wójt Gminy Jarocin

                                                                                                           Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-23 07:54:01.
ZARZĄDZENIE NR 327.2018 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania
dotacji na realizację zadania publicznego z
pominięciem otwartego konkursu ofert.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 327.2018
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVII.187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r., zarządza się co następuje:

§ 1
Przyznaje się dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, Nr KRS: 0000154063, z pominięciem otwartego konkursu ofert, dotację w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Budowa Pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”, zaplanowanego do realizacji w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

§ 2
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, opublikowanego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r.
poz. 1300).

§ 3
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jarocinie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-11 08:51:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 242.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 242.2017
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy
w Jarocinie Nr. XIX.137.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2017 r., zarządza się co następuje:

§ 1
Przyznaje się dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, Nr KRS: 0000154063, z pominięciem otwartego konkursu ofert, dotację w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na realizację zadania z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”, zaplanowanego do realizacji w okresie od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r.

§ 2
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, opublikowanego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r.
poz. 1300).

§ 3
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jarocinie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-06-06 07:42:40 | Data modyfikacji: 2017-06-06 08:45:01.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 193.2016 Wójta Gminy
Jarocin z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie
przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego z pominięciem otwartego konkursu
ofert w 2016 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 193.2016
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 roku.

Na podstawie art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 239) oraz Uchwały Rady Gminy w JarocinieNr. XXVIII.197.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w latach 2014 do 2016 r., zarządza się co następuje:

§ 1
Przyznaje się dotację zgodnie z art. 19 a ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
w 2016 r. w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na realizacjęw okresie od dnia28 listopada 2016 r. do dnia 28 grudnia 2016 r. zadania pn.„Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin,37-405 Jarocin 150, zarejestrowanego w ewidencji Stowarzyszeń Starosty Powiatowego w Nisku pod Nr 8.

§ 2
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, opublikowanego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U.
z 2016r. poz. 1300):

§ 3
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jarocinie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-11-25 14:58:30.
Zarządzenie Nr 168.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
 Zarządzenie Nr 168.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Jarocin za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-08-09 09:27:34.
Zarządzenie nr 118.2015
 Zarządzenie nr 118.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Jarocinie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-18 09:08:52 | Data modyfikacji: 2015-12-18 09:10:09.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52.A.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52.A.2015
Wójta Gminy Jarocin
z dnia12 czerwca 2015 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku.

Na podstawie art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, Nr 234, poz. 1118) oraz Uchwały Rady Gminy w JarocinieNr. XXVIII.197.2013 z dnia 29listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w latach 2014 do 2016r., zarządza się co następuje:
§ 1
Przyznaje się dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2014 r. w kwocie 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na realizację zadania „Moc Radości z Aktywności w Gminie Jarocin” w okresie od 15.06.2015 r. – 31 sierpnia 2015 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37-405 Jarocin 159, Nr KRS 0000154063.
§ 2
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, będącego załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 5)
§ 3
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jarocinie oraz na stronie internetowej gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:08:14.
Zarządzenie Nr 260.2014

Zarządzenie Nr 260.2014
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 28 lutego 2014 r

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin.

na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z 2002 r. z późn. zmianami) art.13. ust.3 i art.15 ust.2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr.234, poz.1536) oraz Zarządzenia Nr 257.2014 Wójta Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania oraz określenia Regulaminu Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Jarocin zarządza:

§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

Zadanie Nr 1.
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” 30 500 zł
Wybrano ofertę:
Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin
37 – 405 Jarocin 150

Zadanie Nr 2.
„ Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”
37 500 zł.
Wybrano ofertę:
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Zdziary
Zdziary 15 B, 37 – 405 Jarocin

Zadania Nr 3.
„Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin” 25 000 zł.
Wybrano ofertę:
CARITAS Diecezji Sandomierskiej
27 – 600 Sandomierz
ul. Opatowska 10

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:00:11.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:00:11
Opublikowane przez: Administrator