Ogłoszenia
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2018-07-18 14:40:27
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2018-07-18 14:39:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica
2018-07-13 14:07:34
  ...więcej

Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1-2017
2018-07-11 10:18:01
GM. 6733.1.2017  GM.6733.1.1.2018 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam   ...więcej

Informacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotycząca wysokiej szkodliwości rośliny "Barszcz Sosnowskiego"
2018-07-03 09:35:49
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 352.2018 Wójta Gminy Jarocin z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu Zbiornika Wodnego w Jarocinie
2018-06-15 09:06:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica
2018-06-14 10:44:16
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1
2018-06-07 13:28:21
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śr  ...więcej

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jarocin na okres 3 lat
2018-06-05 10:10:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2018-05-28 08:39:17
Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym Jarocin dn. 25.05.2018 r. OR.II.525.2-5.2018 OGŁOSZENIEo powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dot.: postępowania o powierzenie real  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2018-05-25 13:28:42
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2018-05-25 13:24:50
  ...więcej

INFORMACJA STAROSTY NIŻAŃSKIEGO
2018-05-24 07:16:12
  ...więcej

Informacja z dnia: 2018-05-15 w sprawie zmian w sprzedaży alkoholu
2018-05-17 09:24:58
10 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 9 marca 2018. W związku z tym Rada Gminy ma o  ...więcej

Informacja oraz inne dokumenty dotyczące obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia w KRUS pomocnika rolnika
2018-05-17 09:06:17
  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”
2018-05-16 12:54:15
Wójt Gminy Jarocin OR.II.525.2-2.2018                                  &  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2018-05-16 11:04:12
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam że, w dniu 16.05.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji  ...więcej

Wykaz dla nieruchomości w Jarocinie przeznaczonej do sprzedaży
2018-05-11 14:16:21
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI W REFERACIE INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI MIENIEM URZĘDU GMINY W JAROCINIE
2018-05-09 13:25:05
                                         &nbs  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I OPŁAT W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W JAROCINIE
2018-05-03 08:36:47
Jarocin, dnia 2 maja 2018 r. OR I. 210.1.5.2018   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZEDS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I OPŁATW REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W JAROCINIEJAROCIN 159, 37-405 JAROCIN Wójt Gminy Jaroci  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 261
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl