Protokół z wyników przeprowadzonych
konsultacji

OR.II.523.2.2018 

Jarocin dn. 16.11.2018 r.

P r o t o k ó ł

z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 16 listopada 2018 r.

W terminie od dnia 06 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 398.2018 z dnia 05 listopada 2018 r., ogłoszone zostały konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Konsultacje polegały na wyrażeniu swojej opinii w sprawie projektu Programu, poprzez wypełnienie formularza uwag do projektu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji, i przedłożenie tych uwag w formie pisemnej drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 listopada 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie.
Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz formularz opinii do projektu w dniu 6 listopada 2018 r. zamieszczony został na stronach internetowych Gminy Jarocin, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie oraz dostępny był do wglądu
w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5.

Do dnia 15 listopada 2018 r. żadna z organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jarocin, powiadomionych w sposób określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 398.2018
z dnia 05 listopada 2018 r. o konsultacji projektu Programu, nie wniosła uwag do ww. projektu.
Projekt programu nie został poddany do zaopiniowania przez radę działalności pożytku publicznego, do czego zobowiązuje art. 5a, ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ na szczeblu naszej Gminy rada taka nie działa.

W związku z powyższym prawidłowo opracowany projekt Programu zostanie poddany pod głosowanie w sprawie jego przyjęcia do realizacji w roku 2019 podczas I sesji Rady Gminy Jarocin, zaplanowanej na dzień 19 listopada 2018 r.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczk

Sporządził:
M. Bąk

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-16 21:58:06.
Data wprowadzenia: 2018-11-16 21:58:06
Opublikowane przez: Administrator
« powrót