Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 zadań publicznych, w formie wsparcia.

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2019r. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2019 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego  oraz numerem i nazwą zadania” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.
W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.
Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 28.2019

2. Treść ogłoszenia- załącznik do zarządzenia nr 28.2019

3. Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:34:57 | Data modyfikacji: 2019-02-04 14:48:28.
Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:34:57
Data modyfikacji: 2019-02-04 14:48:28
Opublikowane przez: Administrator
« powrót