Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Wójt Gminy
Jarocin

Jarocin dn. 07.01.2020 r.

OR.II.8141.3.1.2020

Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, oraz Nr 226.2017 r. z dnia 28 marca 2017 r., Wójt Gminy Jarocin zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2020  r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie
z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr XII.97.2019, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr.XII.98.2019, realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w  2020 r.
 Wybrane zadania planowane i  związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych programach, należy składać, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
ze zmianami, na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań GPPiRPA oraz GPPN.
Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza się złożenie kilku wniosków od każdego zainteresowanego).
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest: złożenie do dnia 10 lutego 2020 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku, w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie.
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami, każdy  złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.
Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:
1.    Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
2.    Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
3.    Dotychczasowa realizacja projektów w ramach GPPiRPA.
4.    Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz wysokości środków przyznanych na jego realizację, wnioskodawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl

                                    Wójt Gminy
                                    Zbigniew Walczak


Do pobrania:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wniosek o włączenie zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii i przyznanie środków finansowych.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:37:36 | Data modyfikacji: 2020-01-08 07:45:54.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:37:36
Data modyfikacji: 2020-01-08 07:45:54
Opublikowane przez: Administrator
« powrót