Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych, w formie wsparcia.

Termin składania ofert upływa 2 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2020 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego  oraz numerem i nazwą zadania osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 126.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.

treść ogłoszenia- załącznik do zarządzenia nr 126.2020

nowy wzór oferty

nowy wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:57:29 | Data modyfikacji: 2020-02-07 13:02:04.
Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:57:29
Data modyfikacji: 2020-02-07 13:02:04
Opublikowane przez: Administrator
« powrót