Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

 Wójt Gminy Jarocin

 OR.II.8141.3.1.2021                                                                         Jarocin dn. 20.01.2021 r.

 

 

Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

 

            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 348.2014 z dnia
14 listopada 2014 r, oraz Nr 226.2017 r. z dnia 28 marca 2017 r., Wójt Gminy Jarocin
zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie
ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2021  r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie
z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr XX.146.2020, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr.XX.147.2020, realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w  2021 r.

 Wybrane zadania planowane i  związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych programach, należy składać, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
ze zmianami, na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań GPPiRPA oraz GPPN.

 Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza się złożenie kilku wniosków od każdego zainteresowanego).

 Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest: złożenie do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku, w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami, każdy  złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.

 Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:

 Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.

  1. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
  2. Dotychczasowa realizacja projektów w ramach GPPiRPA.
  3. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

 

O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz wysokości środków przyznanych na jego realizację, wnioskodawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl

 

Ważne!

 Ze względu na uwarunkowania wynikające ze stanu pandemii COVID-19, szczególną uwagę należy skierować na sposób i możliwości realizacji projektów z uwzględnieniem adekwatnych przepisów sanitarno-epidemicznych obowiązujących w kraju. Z uwagi na brak możliwości wykluczenia ewentualnych ograniczeń, które mogą nadal obowiązywać w okresie realizacji zadań, bądź nowych, które mogą zostać wprowadzone ze względu na potencjalny dynamiczny rozwój pandemii, w trakcie realizacji projektów należy uwzględniać możliwość wykorzystania narzędzi teleinformatycznych, umożliwiając w ten sposób realizację zamierzonych projektów, ograniczając tym samym przemieszczanie się osób zaangażowanych w ich realizację.                                                                                                  

 

Zbigniew Walczak

Wójt Gminy Jarocin

 

  Do pobrania:

 

 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

3. Wniosek o włączenie zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii i przyznanie środków finansowych.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-20 18:16:06 | Data modyfikacji: 2021-01-20 18:22:23.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 18:16:06
Data modyfikacji: 2021-01-20 18:22:23
Opublikowane przez: Administrator
« powrót