Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w
komisji konkursowej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych, , przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
i o wolontariacie, w formie wspierania.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), zwanej dalej ustawą,
Wójt Gminy Jarocin zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych,  przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy w formie wspierania, ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin nr 247.2021z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Jarocin w 2021r.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:
  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),
  5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.
Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin
Do zadań komisji konkursowej należy:
  1. Udział w posiedzeniu Komisji w wyznaczonym terminie,
  2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym (formularz zgłoszeniowy w załączeniu)
i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie, pokój nr 5, w formie pisemnej, w terminie do dnia 23 lutego 2021 roku.
Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Bąk - Inspektor ds. kancelaryjno- technicznych
i działalności gospodarczej, pod nr tel. 15 8713141.                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy                                                                                                                     Zbigniew Walczak

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked

Wniosek - zgłoszenie kandydata

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-12 14:59:56 | Data modyfikacji: 2021-02-12 15:04:53.
Data wprowadzenia: 2021-02-12 14:59:56
Data modyfikacji: 2021-02-12 15:04:53
Opublikowane przez: Administrator
« powrót