Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do
oferty realizacji zadania publicznego pn.
„Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi
Graba podczas II wojny światowej wraz z
zagospodarowaniem terenu”

Jarocin dn. 03.04.2018 r.

OR.II.525.1-2.2018


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 29 marca 2018 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz
z zagospodarowaniem terenu”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie
art. 19a i 19a ust.3 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj.do dnia 10 kwietnia 2018 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty,
w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.


W załączeniu:

- oferta

- formularz uwag

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:29:53.
Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:29:53
Opublikowane przez: Administrator
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl