Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do
spraw ochrony danych i obsługi rady gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 399.2018
Wójta Gminy Jarocin z dnia 6 listopada 2018 r.


Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy
Urzędu Gminy w Jarocinie z siedzibą 37-405 Jarocin 159

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: administracja, prawo;
• znajomość przepisów następujących ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, kodeks wyborczy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w tym Urzędu Gminy w Jarocinie;
• mile widziane doświadczenie w pracy w zakresie ochrony danych.

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień na stanowisku należy w szczególności:
1) z zakresu spraw ochrony danych:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia,
d) współpraca z organem nadzorczym,
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosowanych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach,
f) nadzór, opracowanie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
g) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
h) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, nieobjętych wyłączeniem określonym ustawą o ochronie danych osobowych,
i) nadzorowanie i organizacja obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 i 14 rozporządzenia,
j) przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz pism w sprawie anulowania upoważnienia dla pracownika w związku z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych w zbiorze,
k) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
2) z zakresu obsługi rady gminy:
a) prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczno-organizacyjną sesji rady gminy,
b) współudział w opracowywaniu planów pracy rady gminy i jej organów oraz opracowywanie projektów uchwał rady gminy, wniosków i opinii komisji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych,
c) przygotowanie materiałów dotyczących środków finansowych na funkcjonowanie rady gminy do projektu budżetu na dany rok,
d) pomoc w organizowaniu i obsłudze spotkań radnych oraz posłów i senatorów z wyborcami,
e) zapewnienie radnym niezbędnej pomocy w prawidłowym wykonywaniu mandatu radnego,
f) przygotowanie i zamieszczanie niezbędnych danych z zajmowanego stanowiska w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy,
g) przekazywanie uchwał do realizacji wg właściwości,
h) ewidencjonowanie i prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
i) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów,
j) wykonywanie czynności z zakresu promocji gminy, współpraca z mediami w tworzeniu i publikacji materiałów promocyjnych gminy,
k) koordynowanie funkcjonowania świetlic wiejskich,
l) obsługa Zgromadzenia Wspólników dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jarocinie,
m) realizacja zadań z zakresu oświetlenia ulicznego i prowadzenie rozliczeń faktur za oświetlenia uliczne i oświetlenia placów gminnych.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, I piętro (bez możliwości korzystania z windy i podjazdu). Praca biurowa w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych oraz kontakt z interesantami. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Jarocinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Wskazanie wymaganych dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanego listu motywacyjnego oraz kwestionariusza osobowego (według załączonego wzoru) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) – jeżeli dotyczy;
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do lekarza medycyny pracy);
• klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie (Sekretariat – pokój nr 5) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Pisemnie powiadamia się kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Gminy w Jarocinie (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.jarocin.bip.gmina.pl).

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Oświadczenie

Klauzula dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:46:19 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:20:05.
Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:46:19
Data modyfikacji: 2018-11-06 12:20:05
Opublikowane przez: Agata Pałka
« powrót