Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w
2022 r.

 

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych, w formie wsparcia.

 

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2022 r. do godz. 15.00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2022 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego  oraz numerem i nazwą zadania osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.

 

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.

 

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 353.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.

treść ogłoszenia- załącznik do zarządzenia nr 353.2022

wzór oferty

wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 07:40:26 | Data modyfikacji: 2022-02-04 07:44:37.
Data wprowadzenia: 2022-02-04 07:40:26
Data modyfikacji: 2022-02-04 07:44:37
Opublikowane przez: Administrator
« powrót