Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
2023 r.

Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin  Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Wójt Gminy Jarocin
zaprasza do składania wniosków
o przyznanie środków finansowych
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy  Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. Nr XXX.208.2022, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXXIV.233.2022 z dnia 27 października 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jarocin
Nr XXXVI.251.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r.,  na realizację działań
profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w  2023 r.

 Wybrane zadania planowane i  związane ściśle z zadaniami zawartymi w Programie, należy składać, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie w terminie do dnia 4 lutego 2023 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku, w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone na wymaganym formularzu
w podanym terminie.

Każdy  złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:

  1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
  2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
  3. Dotychczasowa realizacja projektów.
  4. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz o wysokości środków przyznanych na jego realizację, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownego zestawienia zatwierdzonych do realizacji zadań  na stronie internetowej gminy Jarocin.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                          Zbigniew Walczak

Do pobrania:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

2. Zarządzenie Wójta Gminy Jarocin Nr 381.2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.

3. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii.

4. Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:32:57 | Data modyfikacji: 2023-01-12 13:48:41.
Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:32:57
Data modyfikacji: 2023-01-12 13:48:41
Opublikowane przez: Administrator
« powrót