Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w
komisji konkursowej

Zapraszam do zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie, kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jarocin w roku 2023.


Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Jarocin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jarocin w 2023 roku.

Konkurs ogłoszony został w dniu 24 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Gminy Jarocin, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 492.2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
terenie Gminy Jarocin w 2023 r.


Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej
Polskiej,
3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),
5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej nieodpłatnie.


Komisja konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin.


Do zadań komisji konkursowej należy:
1. udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie,
2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.


Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Jarocinie, pokój nr 5 - sekretariat, w formie papierowej, w terminie do dnia 6 lutego 2023 roku.


Szczegółowych informacji nt. ogłoszonego naboru na członków komisji konkursowej, udziela P. Małgorzata Bąk pracownik Urzędu Gminy w Jarocinie nr tel.: 15 8713141.

Do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia kandydata

Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-25 11:22:36 | Data modyfikacji: 2023-01-25 11:47:12.
Data wprowadzenia: 2023-01-25 11:22:36
Data modyfikacji: 2023-01-25 11:47:12
Opublikowane przez: Administrator
« powrót