OGŁOSZENIE o wsparciu realizacji zadania
publicznego w trybie pozakonkursowym

Jarocin dn. 12.04.2023 r.

OR.II.525.1-5.2023

OGŁOSZENIE
o wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

 

dot.: postępowania o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Działając na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj.: Dz.U. z 2023 r. poz 571) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie NR XXXVI.259.2022
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159,  KRS 0000154063.

Uzasadnienie:
1. W dniu 3 kwietnia 2023 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin złożyło Wójtowi Gminy Jarocin ofertę wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,  w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
2.  Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dnia  
3 kwietnia 2018 r., oferta ta została opublikowana w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin, na stronie internetowej Gminy Jarocin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Jarocinie na okres 7 dni tj. do dnia 11 kwietnia 2023 r., celem możliwości zgłaszania ewentualnych uwag do złożonej oferty.
3.  W ustalonym terminie tj. do dnia 11 kwietnia 2023 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.

Działając zgodnie z art. 19a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie informuję, że podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi dnia 13 kwietnia 2023 r.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

Ogłoszenie o wsparciu zadania Umiem Pływać

Z A R Z Ą D Z E N I E w spr. dotacji, tryb pozakon. SPPJ Umiem pływać

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-12 13:53:48 | Data modyfikacji: 2023-04-12 13:58:36.
Data wprowadzenia: 2023-04-12 13:53:48
Data modyfikacji: 2023-04-12 13:58:36
Opublikowane przez: Administrator
« powrót